Pozemné stavby

 • Občianske stavby: bytové domy, rodinné domy, hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia a ostatné budovy na bývanie
 • Nebytové stavby: budovy pre administratívu, obchod, služby, priemyselné budovy, sklady, hospodárske budovy, garáže, poľnohospodárske budovy iné nebytové budovy
 • Polyfunkčné stavby: stavby, ktoré spájajú viac funkčných využití (zvyčajne bývanie a služby)
 • Poľnohospodárske stavby
 • Priemyselné stavby

Stupne projektovej dokumentácie

 • Predprojektová príprava: Výber vhodného pozemku, zabezpečenie podkladov pre projektovanie, zameranie skutkového stavu, zistenie možností napojení na inžinierske siete...
 • Architektonická štúdia: Na základe Vašich požiadaviek a možností vyplývajúcich z dispozície a orientácie pozemku alebo stavby Vám vypracujem návrh riešenia pre Vami dopytované dielo. Štúdia bude vypracovaná v rozsahu podľa potreby a dohody s Vami ako investorom, zvyčajne v pôdorysnom zobrazení s osadením stavby na pozemku a pohľady. V prípade záujmu spracujem aj vizualizáciu.
 • Projekt pre územné konanie: Pokiaľ sa jedná o projektový zámer väčších rozmerov, nárokov alebo ak územný plán danej lokality nie je v zhode s Vašim investičným zámerom, potom je potrebné vypracovať aj tento stupeň projektu.
 • Projekt pre stavebné povolenie: Komplexný projekt pre vybavenie stavebného povolenia so všetkými profesiami podľa druhu stavby (architektonicko-stavebné riešenie, statika nosných konštrukcií, elektroinštalácia a bleskozvod, plynoinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie, teplotechnické posúdenie stavby, požiarno technické riešenie stavby, prípadne ďalšie časti podľa požiadaviek stavebného úradu).
 • Realizačný projekt: Stupeň projektovej dokumentácie určený pre potrebu realizácie stavby spracovaného vo väčšom rozsahu a detailov.
 • Projekt skutkového stavu
 • Projekt osadenia katalógového domu: Pre vybavenie stavebného povolenia s katalógovým projektom je potrebné spracovať osadenie typového objektu na parcelu v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. Výsledkom je situácia s osadenou stavbou s naprojektovanými napojeniami na inžinierske siete. Odporúčam konzultovať vhodnosť katalógového projektu pred jeho zakúpením.
 • Iný projekt podľa vašich požiadaviek

Pri úvodnom stretnutí Vám rada vysvetlím, aký bude optimálny postup pre Váš projekt a ktoré časti dokumentácie budú k tomu potrebné. Pri výstavbe rodinných domov je bežné, že po vypracovaní štúdie sa dohodne jednostupňový projekt, ktorý bude slúžiť aj pre vybavenie potrebných povolení a zároveň pre celú výstavbu. Individuálne je možné dohodnúť rozsah podľa Vašich potrieb.

Poradenstvo pred realizáciou zámeru

Pred kúpou alebo opravou nehnuteľnosti Vám umožním pochopiť aktuálny stav objektu, posúdim vhodnosť objektu pre uvažované použitie, objasním celkové nároky prestavby, poskytnem podklady pre stanovenie ceny prestavby. Pri kúpe pozemku Vám ukážem možnosti osadenia budúceho objektu, jeho možnosti orientácie na svetové strany a z toho vyplývajúce výhody alebo nevýhody.

Odborným posúdením a prehľadným spracovaním vstupných podkladov sa vyhnete prekvapeniam a následnému sklamaniu, prípadne aj strate finančných prostriedkov kúpou nevhodnej nehnuteľnosti.

Technický audit budov

Kúpa nehnuteľnosti je závažné rozhodnutie a častokrát sa robí len raz za život. Bohužiaľ, stretávam sa často s tým, že ľudia robia toto rozhodnutie na základe neodborných názorov alebo svojich pocitov. Následne zisťujú, že kúpená nehnuteľnosť má obmedzenia alebo nedostatky, ktoré významným spôsobom znižujú samotnú jej hodnotu alebo menia pôvodný zámer.

Predíďte tomuto sklamaniu a poraďte sa, aké sú možnosti, výhody a nevýhody kupovanej nehnuteľnosti.

Vykonám obhliadku Vašej nehnuteľnosti, posúdim jej celkový stav, technický stav konštrukcií, možnosti úprav a navrhnem optimálne riešenie.

Odborný autorský dohľad

Odborný autorský dohľad je vlastne autorský dozor nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom. Upozorňujem na to, že sa nejedná o stavebný dozor, ktorý je však rovnako potrebný.

Počas stavby Vášho domu je potrebné kontrolovať zhotoviteľov (robotníkov, stavebné firmy), či realizujú stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, prípadne dodržujú logiku výstavby. Často na to investor nemá čas alebo potrebné znalosti a preto odporúčam dohodnúť si individuálne túto činnosť u odborníka. Ochránite tým vlastnú investíciu pred neodborným postupom, problémami a často aj vyššími nákladmi na odstránenie chýb počas výstavby.

Dohodnite si stretnutie

Zavolajte alebo napíšte e-mail a dohodneme sa na stretnutí, kde sa porozprávame o Vašich požiadavkách a postupe prípravy projektu.

Podklady na stretnutie

Pre urýchlenie postupu Vám odporúčam priniesť si so sebou všetky podklady, s ktorými ste doteraz pracovali.

Napríklad: katastrálna mapa, náčrt, obrázok, fotka, a pod.