Protipožiarna bezpečnosť stavby

V prípade záujmu Vám zabezpečím spracovanie projektu požiarnej ochrany (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby) v zmysle Vyhlášky č. 94/2004 špecialistom požiarnej ochrany.

Pre Vašu stavbu Vám špecialista požiarnej ochrany určí:

 • požiarne riziko
 • požiadavky na stavebné konštrukcie
 • požiadavky na evakuáciu osôb
 • odstupové vzdialenosti od stavby
 • vybavenie stavby požiarnymi a požiarnotechnickými zariadeniami (požiarny vodovod, hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenie, elektrická požiarna signalizácia, atď.)
 • požiadavky na vykurovanie a vetranie
 • požiadavky na elektroištaláciu
 • požiadavky na doklady preukazujúce vlastnosti stavebných výrobkov

Po realizácií diela pred kolaudáciou Vám zabezpečím podporu pri:

 • osvedčovaní požiarnych konštrukcií

Podklady pre projekt

Pokiaľ som Vám stavebnú časť nespracovávala, tak pre spracovanie projektu požiarnej ochrany je potrebné priniesť so sebou v digitálnej forme (ak neexistuje, tak aspoň v papierovej):

 • projekt stavebnej časti
 • ostatné profesie
 • iné doklady, ak existujú